รายละเอียดวิชา

วิชาเทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  PR 55707
    
       ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างฐานข้อมูลความรู้ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความรู้ การจัดการความรู้ การจัดสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สอนโดย

       อาจารย์วนิดา  สาระติ     สาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น