การวัดประเมินผล

1.คะแนนเก็บตลอดภาค                                  50%

        -งานเดี่ยวครั้งที่ 1                   5%
        -งานเดี่ยวครั้งที่ 2                   10%
        -งานกลุ่มครั้งที่ 1                    10%
        -ทดสอบย่อย                          10%
        -เข้าชั้นเรียน                           10%
        -การแต่งกาย                          5%

2.สอบกลางภาค                                             20%
3.สอบปลายภาค                                             30%

ระดับคะแนน

                           80-100            คะแนน            เกรด      A
                           75-79              คะแนน            เกรด      B+        
                           70-74              คะแนน            เกรด      B
                           65-69              คะแนน            เกรด      C+
                           60-64              คะแนน            เกรด      C
                           55-59              คะแนน            เกรด      D+
                           50-54              คะแนน            เกรด      D
                            0-49               คะแนน            เกรด      E

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น