วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปีที่พิมพ์


การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

ด้านทักษะการสื่อสาร

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542

จำนวนพิมพ์ 5,000 เล่ม

ISBN 974-268-7986
เอกสารรายงานวิจัยทางการศึกษาอันดับที่ 233/2542

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น