จุดประสงค์รายวิชา

1. บอกความหมายและความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

2. อธิบายกระบวนการสร้างฐานความรู้ได้

3. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน

4. อธิบายการจัดการความรู้ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น