อ้างอิง


กมลวรรณ  นิ่มวรรณัง. การเปรียบเทียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับวิธีสอนเพื่อการสื่อสารร่วมกับการ
                                       ฝึกแบบฟัง-พูด. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการ
                                       สอนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น